📒 Smlouva o přepravě osob

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ - NÁVRH SMLOUVY


1) DAMI Tour s.r.o.
IČ: 17636493
Na Poustkách 2133/11, Praha 12 Komořany 14300
Michal Humhal
tel.: 792760508
email: damitour@seznam.cz

(dále jako ,,Dopravce")
a
2) Firma: ......
IČO: .......
Sídlo: .........
Jméno a příjmění zastupce: ........
Telefonní číslo: ......
E-mail: .....

(dále jako ,,Klient")
uzavírají dle ustanovení § 2550-§2554 zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku v aktuálním znění, tuto smlouvu o přepravě osob:

I. Předmět smlouvy
Tato smlouva vymezuje práva a povinnosti klienta a dopravce. Předmětem této smlouvy je provedení nepravidelné přepravy osob během doby sjednané touto smlouvou, podle určení klienta a za podmínek v této smlouvě uvedených. Dopravce se touto smlouvou zavazuje přepravit klienta z................................................ do......................................... a klient se zavazuje dopravci zaplatit odměnu.                                                                                     

II. Podmínky přepravy

Dopravce na základě této smlouvy zajistí pro klienta přepravu osob, a to do místa určeného klientem. Jednotlivé přepravy osob budou uskutečňovány na základě jednotlivých objednávek klienta. V objednávce klient určí požadované datum, čas a místo přistavení vozidla. Dále klient určí přesné místo, kam se přeprava uskuteční. Na základě přijaté objednávky zajistí dopravce včasné přistavení vozidla a přepravu osob do místa určení. Dopravce je povinen provést přepravu v požadované kvalitě, termínu a rozsahu. V případě obsazenosti požadovaného termínu, není dopravce povinen v tomto termínu dopravu zajistit. Klient se zavazuje poskytovat dopravci veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu této smlouvy. Dopravce prohlašuje, že je plně způsobilý pro provádění přepravy dle této smlouvy a je držitelem všech potřebných oprávnění a provádí přepravu v souladu se všemi právními předpisy.

III. Trvání smlouvy

Smlouva se sjednává na dobu určitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností v případě porušení povinnosti dopravce. Toto odstoupení od smlouvy neruší povinnost klienta zaplatit za jízdy vykonané do termínu odstoupení od smlouvy, a to způsobem v termínech stanovených touto smlouvou.

IV. Cena služeb

Přeprava je uskutečňovaná za smluvní ceny. Klient se zavazuje zaplatit dopravci za přepravu podle smlouvy částku ………….Kč. Dopravci náleží poměrná část odměny s přihlédnutím k již uskutečněné přepravě, nemůže-li dopravce dokončit přepravu z důvodu, za než neodpovídá.

V. Platební podmínky

Klient je povinen zaplatit za vykonanou přepravu do 14 dnů na základě daňového dokladu vystaveného dopravcem. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle účetních a daňových předpisů. Klient se zavazuje zaplatit odměnu nebo její část dle domluvy s dopravcem. Záloha činí …… % z odměny (dále jako ,,Záloha"), je splatná před přepravou ve lhůtě do ……………….. . Doplatek činí …… % z odměny (dále jako ,,Doplatek"), je splatný ve lhůtě do ……………. . O zaplacení zálohy nebo doplatku bude se smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení.

VI. Odstoupení od smlouvy

Klient má právo odstoupit od smlouvy v případě že:
dopravcem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než ….. dní a smluvní strany se nedohodnou jinak. Dopravce je v prodlení s přepravou delším než ………. dní.

Dopravce má právo odstoupit od smlouvy v případě že:

Klient je v prodlení se zaplacením zálohy nebo doplatkem. Klientem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než ….. dní, smluvní strany se nedohodnou jinak. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně

VII. Smluvní pokuta

V případě, že se klient dostane do prodlení zaplacení odměny nebo její části podle článku IV. Této smlouvy zavazuje zaplatit dopravci smluvní pokutu ve výší 0,1% z odměny za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky. V případě, že dopravce dostane do prodlení s přepravou klienta se podle odst. této smlouvy,zavazuje poskytnout klientovi slevu 0,1% z odměny za každý den prodlení až přepravy klienta.

VIII. Vyšší moc

Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění této smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této smlouvy v důsledky vyšší moci předešly. Za vyšší moc se z hlediska smlouvy považuje přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazku podle této smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci .

IX. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah této smlouvy se řídí ustanovením o přepravě osob dle § 2550 - § 2554 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění. Smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení, z něhož každá strana obdrží po jednom výtisku.

V …………. dne ………………….

Dopravce .......                            Klient ........